Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.foster.edu.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług podpisywania umowy z Centrum Języków Obcych Maciej Wawrzonek poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Maciej Wawrzonek Centrum Języków Obcych z siedzibą w Łodz 91-341i, ul. Brukowa 12 lok. II 16,, NIP, REGON NIP 726-242-86-71, REGON 100684580. 

3. Kategoriami odbiorców, którym Pani/Pana dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Maciej Wawrzonek Centrum Języków Obcych są pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do przetwarzania tych danych w sposób gwarantujący najwyższy poziom ich bezpieczeństwa, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie  Centrum. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzają je tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Centrum. Maciej Wawrzonek Centrum Języków Obcych ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umów chroniących Pani/Pana prywatność.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • b)  poprzez gromadzenie plików “cookies”

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu realizacji umowy o świadczenie kursów językowych, udzielenia informacji na temat kursów oraz usługach świadczonych przez Centrum. 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.foster.edu.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat.

13. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w związku z art. 6 ust. 1 lit. a.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji malgorzatawawrzonek@foster.edu.pl